VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sưu tập lệnh và môi trường trong VieTeX

Posted by nhdien on 04/06/2009

1. Giới thiệu

VieTeX đã thực hiện hoàn thành tự động, kiểm soát đánh số bằng nhãn, Các dạng tìm kiếm khác nhau. Tất cả chức năng tự động dựa trên những lệnh và nhãn đã có trong tệp, nghĩa là soạn văn bản càng về sau càng có nhiều cơ hội tự động hóa nhiều. Nhiều khi trong một dự án có nhiều tệp khác nhau, những lệnh và môi trường của các tệp trước cần được lợi dụng và sử dụng lại. Bài này nói về một số chức năng của VieTeX để sưu tập các nhãn, môi trường, lệnh đã được dùng để đưa vào tệp mới cho hoàn thành tự động.

Hoàn thành tự động trong VieTeX 2.7 (Autocomplete)

2. Nhắc lại nhập môi trường hoàn thành tự động

Trong soạn thảo văn bản bằng LaTeX quan trọng là đưa lệnh vào, môi trường cùng với văn bản. Bài về tự động hoàn thành đã mô tả khá kỹ đưa lệnh vào văn bản. Môi trường cũng được tự động hóa khi đã có một lần đưa vào rồi (hoặc giả lập ở đầu văn bản, sẽ được nói kỹ trong bài này). Hoàn thành tự động có thể theo từ điển hoặc các lệnh trên tệp đang mở hoặc kết hợp cả hai. Tôi thường ưu tiên hoàn thành tự động các lệnh, môi trường trên tệp đang có, vì các từ thường lặp đi lặp lại, lệnh vào trước được ưu tiên.
1. Gõ vào các từ lệnh thì liệt kê các lệnh đã có.
2. Môi trường \begin{} (gõ vào bằng \[ sẽ ra) có danh sách lệnh ta chọn như:

coll1

nhấn [Enter] cho kết quả
\begin{enumerate}
\item
\item
\end{enumerate}
con trỏ đưa ta đến nơi bắt đầu soạn thảo ngay.

Những môi trường hình, bảng, dóng công thức có nhãn hoặc không có nhãn chương trình đều hiểu và điền vào cho các bạn, chú ý việc thực hiện bước trên.

3. Sưu tập lệnh

Để phục vụ cho mục đích chọn các lệnh ưu tiên cho lên đầu tập, đầu danh sách lấy vào tự động, và cũng để lấy các lệnh từ tệp này qua tệp khác thành bộ sưu tập thông dụng, VieTeX thiết kế một số chức năng làm chuyện này.

Lệnh, môi trường, nhãn được ưu tiên sưu tập. Việc sưu tập được tiến hành trên tập ở hiện hành. Đưa ra cửa sổ dự án danh sách tham khảo và  kết quả ra cửa sổ Output danh sách lệnh, sau đó lựa chọn bằng cách nhấn đúp vào đó để lấy lệnh vào bất cứ tệp nào đang mở. Ta chọn tất cả để đưa lên tệp sắp soạn thảo.

VieTeX thể hiện bằng cách đánh dấu lựa chọn từ:
LaTeX–> Data Collection

coll2

Hoặc từ các Menu tương tác (nhấn phím phải chuột).

Bộ sưu tập gồm 4 thành phần chính: Sưu tập các môi trường LaTeX, sưu tập các lệnh TeX, sưu tập các nhãn, sưu tập chỉ số. Cách thức ra lệnh giống nhau ta chỉ hướng dẫn 2 loại là đủ.
1. LaTeX–>Data Collection –> Collect environments cho kết quả

coll3

Ở đây gồm có tên môi trường và kết quả có thể lấy vào bằng cách nhấn đúp trên dòng lệnh đó.
Trong cử sổ Compiler Log có các lệnh này ta có thể chép vào bất cứ tệp nào.
Danh sách môi trường không có môi trường lặp lại và gồm cả những môi trường do người dùng định nghĩa.
2. LaTeX–>Data Collection –> Collect Commands cho kết quả

 

coll4

4. Mục đích dùng sưu tập lệnh

1. Sưu tập lệnh và môi trường để sắp xếp ưu tiên cho hoàn thành tự động của chương trình và chuyển từ tệp này sang tệp khác một cách dễ dàng.

2. Có thể mở bất cứ tệp TeX nào cũng tham khảo được lệnh và môi trường họ dùng, dễ dàng lấy vào các môi trường do người dùng định nghĩa như trong hình ~\ref{fig:collect2} có các môi trường tự định nghĩa với với các lệnh cũng vậy.

Một văn bản cũng chỉ có 10 môi trường trở lại, một tệp lớn cũng chỉ có khoảng 40 lệnh, các bạn có thể tò mò thống kê những môi trường này.

3. Sưu tập nhãn để biết được ta đã dùng được bao nhiêu nhãn rồi và nhãn cuối cùng. Ví dụ như

coll5

4. Nếu soạn trong nhiều tệp có các nhãn tra chéo nhau thì bộ sưu tập này đáp ứng khi gõ vào hoàn thành tự động sẽ tìm thấy khi để ở đầu mối tệp.

5. Kết luận

Để tích lũy kinh nghiệm trong quá trình soạn thảo, chương trình VieTeX được thiết kế thông minh và tự thu thập các lệnh môi trường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: