VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tài liệu tham khảo BibTeX trong VieTeX

Posted by nhdien on 02/06/2009

1. Giới thiệu

Một văn bản bao giờ cũng có một số tài liệu tham khảo, nhất là một luận án tốt nghiệp hay luận án tiến sỹ thì làm danh sách tài liệu tham khảo cực kỳ quan trong. Một cuốn sách in ra phải có phần tham khảo các tài liệu khác, rất nhiều viết sách rõ ràng là chép của người khác mà không thấy liệt kê các sách tham khảo. Để làm một tài liệu hoàn chỉnh trong TeX có một công cụ rất tốt là dùng phần mềm Bibtex.exe để chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang môi trường LaTeX. Để trích dẫn tài liệu trong LaTeX có môi trường
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{1} Soo-Key Foo. {\it Lattice Constructions}. PhD thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN, December 1990.
\bibitem{2} George A. Menuhin. {\it Universal Algebra}. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
\bibitem{3} Ernest T. Moynahan. {\it Ideals and congruence relations in lattices}. II. Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. K¨ozl., 7:417–434, 1957.
\bibitem{4} Ernest T. Moynahan. {\it On a problem of M. Stone}. Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 8:455–460, 1957.
\bibitem{5} Ferenc R. Richardson. {\it General Lattice Theory}. Mir, Moscow, expanded and revised edition, 1982.
\end{thebibliography}

Khi trích dẫn dùng từ khóa \cite{1}, … Như vậy là làm thủ công và có nhiều sai sót không định dạng được chuẩn của tài liệu. Một người làm khoa học chuyên nghiệp họ lập ra một cơ sở dữ liệu và khi cần thì dùng nó.

2. Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo

Như vậy ta phải thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa tất cả đầu đề của tài liệu tham khảo của ta. Ta lấy ví dụ tất cả tài liệu tham khảo trong tệp vidu.bib, bắt buộc tài liệu có đuôi là *.bib. Khi sử dụng có các câu lệnh sau đây đưa vào vị trí muốn xuất hiện danh sách tham khảo:
\bibliographystyle{plain}
\thispagestyle{empty}
\bibliography{vidu}
Thường là ở cuối tài liệu.
Lệnh \bibliographystyle{plain} lấy định dạng cách thức in ra theo chuẩn. Sau đây ta xét một số định dạng.Tệp định dạng này thường có đuôi là *.bst trong MikTeX đã có sẵn.
1. plain.bst
[1] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN, December 1990.
[2] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
[3] Ernest T. Moynahan. Ideals and congruence relations in lattices. II. Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. K¨ozl., 7:417–434, 1957.
[4] Ernest T. Moynahan. On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 8:455–460,1957.
[5] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded and revised edition,1982.

Định dạng là đánh số và sách thì in nghiêng và tập chí thì in nghiêng tên tạp chí.

2. alpha.bst
[Foo90] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Winnebago, Winnebago,  MN, December 1990.
[Men68] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
[Moy57a] Ernest T. Moynahan. Ideals and congruence relations in lattices. II. Magyar Tud. Akad.  Mat. Fiz. Oszt. K¨ozl., 7:417–434, 1957.
[Moy57b] Ernest T. Moynahan. On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 8:455–460, 1957.
[Ric82] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded and revised edition, 1982.

Định dạng là đánh số bằng từ khóa và các in nghiêng vẫn giống như trên.

3. amsplain.bst
1. Soo-Key Foo, Lattice constructions, Ph.D. thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN,December 1990.
2. George A. Menuhin, Universal algebra, D. van Nostrand, Princeton, 1968.
3. Ernest T. Moynahan, Ideals and congruence relations in lattices. II, Magyar Tud. Akad. Mat.
Fiz. Oszt. K¨ozl. 7 (1957),  417–434  (Hungarian).
4. _________________, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 8 (1957), 455–460.
5. Ferenc R. Richardson, General lattice theory, expanded and revised ed., Mir, Moscow, 198 (Russian).

Định dạng với các số tham khảo và tên tài liệu đều in nghiêng. Nếu trùng tên thì gạch dài tương tự.

4. amsalpha.bst
[Foo90] Soo-Key Foo, Lattice constructions, Ph.D. thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN, December 1990.
[Men68] George A. Menuhin, Universal algebra, D. van Nostrand, Princeton, 1968.
[Moy57a] Ernest T. Moynahan, Ideals and congruence relations in lattices. II, Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. K¨ozl. 7 (1957), 417–434 (Hungarian).
[Moy57b] Ernest T. Moynahan, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 8(1957), 455–460.
[Ric82] Ferenc R. Richardson, General lattice theory, expanded and revised ed., Mir, Moscow,1982 (Russian).

Định dạng bằng nhãn các kí tự, các tên tài liệu đều in nghiêng.

5. siam.bst
[1] S.-K. Foo, Lattice Constructions, PhD thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN,Dec. 1990.
[2] G. A. Menuhin, Universal Algebra, D. van Nostrand, Princeton, 1968.
[3] E. T. Moynahan, Ideals and congruence relations in lattices. II, Magyar Tud. Akad. Mat.Fiz. Oszt. K¨ozl., 7 (1957), pp. 417–434.
[4] ___________, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 8 (1957), pp. 455–460.
[5] F. R. Richardson, General Lattice Theory, Mir, Moscow, expanded and revised ed., 1982.

Định dạng đánh số và các tên tài liệu in nghiêng.

6. ieeetr.bst giống như trên nhưng tên tạp chí in nghiên còn tên bài thì không.

3. Thiết lập cơ sở dữ liệu

1. Trong tệp vidu.bib ta phải gõ vào các tài liệu theo một định dạng chuẩn: Tên loại tài liệu: book, article, … và các trường thích hợp như:
@BOOK{gM68,
author = “George A. Menuhin”,
title = “Universal Algebra”,
publisher = “D.~Van Nostrand”,
address = “Princeton”,
year = 1968,
}

@ARTICLE{eM57,
author = “Ernest T. Moynahan”,
title = “On a Problem of {M. Stone}”,
journal = “Acta Math. Acad. Sci. Hungar.”,
pages = “455-460”,
volume = 8,
year = 1957,
}

Sau @ là tên loại tài liệu, trường đầu tiên là từ khóa để tham khảo với lệnh \cite: như ví dụ trên có \cite{gM68}\cite{eM57}.
Phần còn lại là các trường cho từng loại, mỗi lại có một số trường bắt buộc và một số không bắt buộc, nghĩa là có thể bỏ qua.
Thường có các loại tài liệu như sau:
1. ARTICLE  một bài báo trong tạp chí hoặc tập san.
2. BOOK Cuốn sách với tác giả hoặc soạn giả hay nhà xuất bản.
3. BOOKLET Sách in nhưng không có nhà xuất bản.
4. INBOOK Một phần cuốn sách như một số chương, khoảng trang không có tiêu đề.
5. INCOLLECTION Một phần cuốn sách với tiêu đề riêng và tác giả
6. INPROCEEDINGS Bài báo trong hội nghị với tiêu đề và tên tác giả
8. MANUAL Tài liệu kỹ thuật
9. MASTERSTHESIS Luận án thạc sỹ.
10. MISC Một phần không nằm trong bất cứ tiêu chuẩn nào ở trên (như thư tay)
11. PHDTHESIS Luận án tiến sỹ
12. PROCEEDINGS Tuyển tập hội nghị.
13. TECHREPORT Báo cáo kỹ thuật của một trường và một viện
14. UNPUBLISHED Nhưng trang chưa công bố.
Các trường của các loại tài liệu trên có thể là
address, institution, pages,
author, journal, publisher,
booktitle, key, school,
chapter, language, series,
crossref, month, title,
edition, note, type,
editor, number, volume,
howpublished, organization, year.
Các trường không phân biệt hoa hoặc không nên ta có thể gõ chữ to nhỏ không ảnh hưởng. Các lệnh của TeX cũng tuân thủ trong các dòng lệnh của trường như:
author = “Kurt G{\”{o}}del”,
Sau mỗi trường đều phải có dấu , để các ra.
2. Chi tiết một số loại tài liệu
1. ARTICLE

Trường bắt buộc: author, title, journal, year, pages
Trường tùy chọn: volume, number, language, note
Ví dụ:
1. Ernest T. Moynahan, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci.
Hungar. 8 (1957), 455{460.
2. Ernest T. Moynahan, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci.
Hungar. 8 (1957), no. 5, 455{460 (English), Russian translation available.
Gõ vào
@ARTICLE{eM57,
author = “Ernest T. Moynahan”,
title = “On a Problem of {M. Stone}”,
journal = “Acta Math. Acad. Sci. Hungar.”,
pages = “455-460”,
volume = 8,
year = 1957,
}
@ARTICLE{eM57a,
author = “Ernest T. Moynahan”,
title = “On a Problem of {M. Stone}”,
journal = “Acta Math. Acad. Sci. Hungar.”,
pages = “455-460”,
volume = 8,
number = 5,
year = 1957,
note = “Russian translation available”,
language = “English”,
}
2.BOOK
Trường bắt buộc: author (or editor), title, publisher, year
Trường tùy chọn: edition, series, volume, number, address, month, language, note
Ví dụ:
1. George A. Menuhin, Universal algebra, D. Van Nostrand, Princeton, 1968.
2. George A. Menuhin, Universal algebra, second ed., University Series in
Higher Mathematics, vol. 58, D. Van Nostrand, Princeton, March 1968
(English), no Russian translation.
Gõ vào:
@BOOK{gM68,
author = “George A. Menuhin”,
title = “Universal Algebra”,
publisher = “D.~Van Nostrand”,
address = “Princeton”,
year = 1968,
}
@BOOK{gM68a,
author = “George A. Menuhin”,
title = “Universal Algebra”,
publisher = “D.~Van Nostrand”,
address = “Princeton”,
year = 1968,
month = mar,
series = “University Series in Higher Mathematics”,
volume = 58,
edition = “Second”,
note = “no Russian translation”,
language = “English”,
}
3. INPROCEEDINGS
Trường bắt buộc: author, title, booktitle, year
Trường tùy chọn: address, editor, series, volume, number,
organization, publisher, month, note, pages, language
Ví dụ:
1. Peter A. Konig, Composition of functions. Proceedings of the Conference on
Universal Algebra, 1970.
2. Peter A. Konig, Composition of functions. Proceedings of the Conference on
Universal Algebra (Kingston, ON) (G. H. Birnbaum, ed.), vol. 7, Canadian
Mathematical Society, Queen’s Univ., December 1970, available from
the Montreal o ce, pp. 1{106 (English).
Gõ vào:
@INPROCEEDINGS{pK69,
author = “Peter A. Konig”,
title = “Composition of Functions”.
booktitle = “Proceedings of the Conference on
Universal Algebra”,
year = 1970,
}
@INPROCEEDINGS{pK69a,
author = “Peter A. Konig”,
title = “Composition of Functions”.
booktitle = “Proceedings of the Conference on
Universal Algebra”,
address = “Kingston, ON”,
publisher = “Queen’s Univ.”,
organization = “Canadian Mathematical Society”,
editor = “G. H. Birnbaum”,
pages = “1-106”,
volume = 7,
year = 1970,
month = dec,
note = “available from the Montreal office”,
language = “English”,
}
4.INCOLLECTION
Trường bắt buộc: author, title, booktitle, publisher, year
Trường tùy chọn:  editor, series, volume, number, address,
edition, month, note, pages, language
Cách gõ vào và ví dụ tương tự như phần trên.
5. MASTERSTHESIS hoặc PHDTHESIS
Trường bắt buộc: author, title, school, year
Trường tùy chọn:   type, address, month, note, pages
6. TECHREPORT
Trường bắt buộc: author, title, institution, year
Trường tùy chọn:  ype, number, address, month, note
7. UNPUBLISHED
Trường bắt buộc: author, title, note
Trường tùy chọn:  month, year
8. BOOKLET
Trường bắt buộc: title
Trường tùy chọn:  author, howpublished, address, month, year, note
9. INBOOK
Trường bắt buộc: author or editor, title, chapter or pages, publisher,year
Trường tùy chọn:  series, volume, number, type, address, edition, month, pages, language, note
10. MANUAL
Trường bắt buộc: title
Trường tùy chọn:  author, organization, address, edition, month, year, note
11. MISC
Trường bắt buộc: Required field at least one of the optional fields must be present
Trường tùy chọn:  author, title, howpublished, month, year, note, pages
12. PROCEEDINGS
Trường bắt buộc: title, year
Trường tùy chọn:  editor, series, volume, number, address,
organization, publisher, month, note
Để làm dữ liệu dễ dàng trong VieTeX đã thiết kế sẵn một số công cụ:
1. Một thư mục trong cưa sổ dự án lấy vào bằng
Project ->Folder Tools–>*Viebibtex
 bibtex1

Gồm các ví dụ và các mẫu sẵn khi nhấn vào đó cho ta các tùy chọn

bibtex3

Nhấn đúp vào các tên tệp sẽ ra các cấu trúc trong tệp *.bib để soạn.

4. Sử dụng bibtex biên dịch

A. Lấy tài liệu vào:
1. Ta muốn tài liệu nào được liệt kê trong mục tham khảo thì trong văn bản có lệnh \cite{<nhãn tài liệu>} ví dụ \cite{pK57} khi biên dịch bibtex tự động lấy vào.
3. Muốn trích dẫn tài liệu có trang [4, pages 100-130].
2. Một tài liệu không được trích dẫn trong tài liệu nhưng muốn liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo thì gõ vào lệnh sau đây ở bất cứ vị trí nào của tài liệu: \nocite{pK57}.
3. Với lệnh \cite{*} thì tất cả tài liệu đều được lấy vào.
B. Tệp chính gọi các thư viện: ta gọi nó là main.tex
1. Ở cuối tệp phải có
\bibliographystyle{amsplain}
\bibliography{vidu}

với vidu.bib trong thư mục tệp chính.
2. Lệnh \bibliography{vidu} có thể chứa nhiều tệp một lúc như:
\bibliography{vidu, nhdien, tltiengnga,baibaomoi}
Mỗi tệp trên ta chứa các tên tài liệu riêng như: nhdien.bib là chỗ chứa các sách và bài báo của tôi, …
C. Các bước biên dịch.
Kiểm tra chương trình bibtex.exe đã đặt ddúng chỗ chưa: Trong VieTeX có chỗ đặt sẵn và có thể biên dịch luôn, vì bibtex.exe là kèm theo MikTeX 2.7 nên không cần đường dẫn nó cũng chạy được. Ngoài ra còn một nút trên thanh công cụ để chạy chương trình này.

bibtex1

Các bước biên dịch như sau:
1. Dịch tệp main.tex bình thường bằng LaTeX  không có lỗi bình thường và chú ý có tệp kết quả main.aux.
2. Dịch tệp main.tex bằng bibtex.exe (theo Menu hoặc nút phần dưới) cho kết quả là tệp main.bbl và một tệp nhật ký main.blg
This is BibTeX, C Version 0.99c
The top-level auxiliary file: main.aux
The style: amsplain.bst
Database file #1: vidu.bib
3. Dịch lại main.tex bằng Latex hai lần, khi đó Latex lấy tệp main.bbl vào.
4. Nếu bạn muốn tham khảo mở tệp main.bbl sẽ thấy môi trường tham khảo. Như vậy khi chuyển cho người khác tài liệu của mình phải chép cái môi trường này vào văn bản học kèm theo tệp này.
D. Các lỗi biên dịch có thể xảy ra
1. Nếu thiếu một ngoặc nháy:
title = “General Lattice Theory
Thông báo lỗi:
I was expecting a `,’ or a `}’
line 12 of file sampartb.bib
: edition = ”
: Expanded and Revised”,
I’m skipping whatever remains of this entry
Warning–missing publisher in fR82
Warning–missing year in fR82
2. Thiếu cú pháp của TeX như dấu $ đều có cảnh báo dòng sai.

6. Một số vấn đề tài liệu tham khảo

1. Ngày nay có rất nhiều định dạng các tài liệu khác nhau và tùy vào các nhà xuất bản họ đề ra ta phải tuân thủ và lấy tệp *.bst để áp dụng.
2. Ngày nay có nhiều gói lệnh khác nhau để làm tài liệu tham khảo trên một cơ sở dữ liệu. Vậy ta tham khảo tài liệu hướng dẫn. Bạn hãy vào chỗ quản lý gói lệnh để gõ vào bib thì tìm ra khoảng 20 gói lệnh dùng cho bibtex.
3. Có các chương trình quản lý Bibtex rất tốt và miễn phí, VieTeX có lẽ phát triển phương án như jabref tại
http://jabref.sourceforge.net/
4. Tuy vậy làm một số tài liệu bằng tay cũng là xu thế của sinh viên và cao học, nghiên cứu sinh, VieTeX hỗ trợ điều này trong menu:
user với các chức năng

bibtex4

Các chức năng này giống như làm nhãn và trích dẫn công thức như:
– Liệt kê các nhãn
– Thu thập các nhãn để khi gõ \cite{} thì tự đoọng hoàn thành.
– Liệt kê các \cite và từ đó nhảy vào văn bản.

7. Kết luận

Một phần không thể thiếu là tài liệu tham khảo cho bất cứ văn bản khoa học nào. Để đỡ mất công và đẹp tài liệu hãy dùng bibtex. Gói lệnh này vừa được cập nhật, bạn có thể học được nhiều ở đây

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros/latex/exptl/biblatex/

7 Responses to “Tài liệu tham khảo BibTeX trong VieTeX”

 1. ptthuong@ictu.edu.vn said

  Chào Thầy,
  Thầy cho em hỏi, khi em biên dịch Latex file main_thuong.tex tham chiếu đến Cơ sở dữ liệu mybio_thuong.bib thì trong gặp lỗi sau trong tệp main_thuong.blg:
  This is BibTeX, Version 0.99dThe top-level auxiliary file: main_thuong.aux
  The style file: plain.bst
  Database file #1: mybio_thuong.bib
  You’re missing an entry type—line 1 of file mybio_thuong.bib, và cho ra các chuỗi nul
  file mybio_thuong.bib của em chứa các lệnh sau:
  @BOOK{ pa:1233,
  author = “N. H. Điển”,
  title = “Phương pháp Đirichlê và ứng dụng”,
  publisher = “NXB KHKT”,
  year = 1999,
  }
  @BOOK{ pa1:8999,
  author = “N. H. Điển”,
  title = “Phương pháp Quy nạp toán học”,
  publisher = “NXBGD”,
  year = 2000,
  }
  Mong Thầy giúp đỡ em
  Chân thành cảm ơn Thầy.
  Trả lời
  Đọc kỹ cách sử dụng bibtex.exe để biên dịch tệp tex có chứa tệp *.bib.
  ra các tệp như *.blg,…. rồi mới dùng được.

 2. Phan Hồng Cẩm said

  Thưa thầy, em soạn trình chiếu, mà mục tài liệu tham khảo dài, nên phải ngắt ra làm 2 trang, làm sao để tạo danh sách tài liệu tham khảo ở slide tiếp theo với số thứ tự tài liệu tham khảo nối tiếp của trang trước được ạ?
  Kính mong Thầy chỉ giúp. Em chân thành cảm ơn Thầy!
  Trả lời
  Để beamer tự ngắt trang dùng
  \begin{frame}[allowframebreaks]
  …………………..
  \end{frame}

 3. Thanh Thanh said

  Em chào thầy ạ,
  Thưa thầy, sau khi em chạy với style plain.bst, kết quả chạy ra khi in số trang là “pages 11-20”. Em không biết mình phải sửa lại thế nào để được form có dạng “pp. 11-20” ạ.
  Còn khi em sửa sang style siam.bst, thì kết quả là “P. 11-20” và tên các tác giả đều bị chuyển sang dạng in hoa các chữ cái ạ, ví dụ: “WAGNER”, chứ không phải là Wagner như em gõ vào.
  Thầy giúp em với ạ.
  Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Mỗi loại có định dạng riêng, bạn xem lại các bài về bibtex. Bạn không xem hướng dẫn thì thử như amsplain.bst,….

 4. Thang said

  Thua thay, tao file vidu.bib nhu thay noi tren bang cach nao ah? chi mo mot cua so, roi go vao vi du nhu:
  @INPROCEEDINGS{pK69a,
  author = “Peter A. Konig”,
  title = “Composition of Functions”.
  booktitle = “Proceedings of the Conference on
  Universal Algebra”,
  address = “Kingston, ON”,
  publisher = “Queen’s Univ.”,
  organization = “Canadian Mathematical Society”,
  editor = “G. H. Birnbaum”,
  pages = “1-106″,
  volume = 7,
  year = 1970,
  month = dec,
  note = “available from the Montreal office”,
  language = “English”,
  }

  hay phai tai thanh mot file hoan chinh voi documentclass…… Em da tao file co so du lieu cho tai kieu tham khao nhung khi chay file chinh, thi chi hien len moi dong References, khong thay cac tai lieu tham khao o dau. Du em cung da dung thu lenh \cite{} de goi tai lieu tham khao. Em nghi van de cua em la o cho tao file co so du lieu (nhu vidu.bib cua thay) vi em da thu tao file vidu.bib theo ca 2 cach em em neu o tren. Mong thay tra loi som cho em ah! Em cam on thay!

  Ps: em xin loi vi da go tieng viet khong co dau! 😀
  Trả lời
  1. Tệp *.bib không có pần mở đầu như *.TeX mà chỉ có cấu trúc các tạp chí, sách, ….(một tệp riêng).
  2. Để dùng nó khi đưa vào tệp chính *.TeX như hướng dẫn.
  3. Dịch tập *.TeX chính ít nhất 1 lần laTeX, sau đó dịch tập chính *.TeX bằng bibtex.exe trong Vietex có Menu này.
  4. Sau đó lại dịch lại *.TeX chính theo LaTeX là ra (2lần)
  Trường hợp bạn dùng texify.exe như menu thì bước 2, 3 nó tự làm cho bạn và ra kết quả ngay bước 4.

  Muốn dùng bibtex phải xem hướng dẫn, tra ở trang web này với bibtex ra các bài bạn cần. Lần sau hãy làm hết khả năng rồi hãy hỏi nhé, bạn đọc kỹ các hướng dẫn nhé, trong hướng dẫn Vietex 3.0 cũng có hẳn 1 chương đấy.

 5. long said

  \documentclass[a4paper, 12pt]{report}

  \begin{document}
  @BOOK{gM68,
  author = “George A. Menuhin”,
  title = “Universal Algebra”,
  publisher = “D.~Van Nostrand”,
  address = “Princeton”,
  year = 1968,
  }
  @ARTICLE{eM57,
  author = “Ernest T. Moynahan”,
  title = “On a Problem of {M. Stone}”,
  journal = “Acta Math. Acad. Sci. Hungar.”,
  pages = “455-460″,
  volume = 8,
  year = 1957,
  }

  \end{document}
  Em không chạy ra kết quả. Mong Thầy coi thử em thiếu gì?
  Trả lời
  Lần sau hỏi thế này tôi không trả lời.
  Bạn không biết gì về TeX cả, học đi đã.
  Đọc một bài thì cho kỹ và chính xác, đâu có phải như bạn hỏi ở đây.

 6. Ngo Minh Tuyen said

  Thầy cho em hỏi. trong luận án dung bibtex thì làm sao để chia các tài liệu tham khảo theo từng ngôn ngữ khác nhau: ví dụ em cần làm:

  Tài liệu tham khảo
  Tiếng viêt
  – các tài liệu tiếng việt
  Tiếng anh
  -các tài liệu bằng tiếng anh

  em cảm ơn thầy. mong thày sớm trả lời
  Trả lời
  Dùng một gói lệnh, tôi chưa thử nhưng sẽ nghiên cứu trong thời gian tới.

 7. PDM said

  Làm thế nào để đổi dòng “Tài liệu” thành “Tài liệu tham khảo”
  Trả lời
  Dùng lệnh
  \renewcommand{\refname}{Tai lieu tham khao}
  Bạn tra sách rất nhiều lệnh khác tương tự
  LaTeX->LaTeX Command –>Title name

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: