VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gõ tắt trong VieTeX 2.7

Posted by nhdien on 10/05/2009

1. Giới thiệu

Trong khi soạn thảo ta có thể dùng các định nghĩa macro để lấy các lệnh hoặc một cụm lệnh đã chuẩn bị trước. Đặc điểm chung là mỗi thao tác trên macro đều phải dùng một phím tắt hoặc tổ hợp phím tắt để thực hiện công việc. Gõ tắt được thiết kế thân thiện hơn, nhưng mục đích chỉ để gõ một số ký tự thay vì một câu dài ví dụ: cmr ==> Chứng minh rằng, … phần này giới thiệu cách thức tiến hành tạo gõ tắt trong VieTeX, nhưng các chức năng Macro khác vẫn như cũ.

2. Tệp gõ tắt trong VieTeX

Trong VieTeX 2.7 thiết kế hai loại cấu trúc gõ tắt. Cách thức gõ chỉ là một nhưng nội dung thay thế có cấu trúc khác nhau.

a. Gõ tắt có cấu trúc một dòng: 

Trong thư mục ..\dic\ chứa tệp vieabbreviation.tex gồm những dòng gõ tắt mẫu:

Cấu trúc của dòng gõ tắt:

Một dòng gõ tắt có hai phần và cách nhau bởi một dấu “:” ví dụ

 Cmr:Chứng minh rằng
cmr:chứng minh rằng
kck:khi và chỉ khi
cvd:điều kiện cần và đủ là

– Tất cả chỉ trên một dòng

– Phần đầu là ký tự gõ tắt, không chấp nhận số và ký hiệu khác như \, +, /, …

– Nhóm ký tự đầu gõ tắt phải khác nhau, chấp nhận cả chữ hoa khác chữ thường và chữ có dấu Unicode.

– Phần sau được thay thế khi thực hiện, trong phần này thì chấp nhận mọi ký tự.

b. Gõ tắt có cấu trúc một têp

Trong thư mục ..\dic\ chứa tệp viemacrofile.tex gồm những dòng tên tệp và chú thích

Cấu trúc của dòng:

abc:Tệp thử nghiệm loại macro này
cmr:Tệp thứ hai trùng tên viết tắt
ban:Đây là ví dụ về tệp cần làm
math:Những công thức toán
cauhoi:Đây là mẫu câu hỏi trắc nghiệm
btl:mẫu bài tập
ctt:Câu hỏi trắc nghiệm

– Phần đầu là ký tự gõ tắt, không chấp nhận số và ký hiệu khác như \, +, /, …

– Nhóm ký tự đầu gõ tắt phải khác nhau, chấp nhận cả chữ hoa khác chữ thường và chữ có dấu Unicode.

– Phần sau không phải là nội dung thay thế mà chỉ là nội dung giải thích macro này.

– Nội dung thay thế mỗi chữ gõ tắt trên là một tệp có đuôi .vie ở trong thư mục

..\macrofiles\ nghĩa là trong thư mục này có các tệp abc.vie, cmr.vie, ban.vie, math.vie,…

Khi thực hiện gõ tắt này thì nội dung trong cá tệp sẽ được thay thế.

3. Tạo ra các từ gõ tắt

– Gõ tắt theo dòng: Bôi đen một dòng muốn là câu gõ tắt vào

macro–>abbreviation line->Add abbreviation

abbreviation1

– Gõ tắt theo tệp: Bôi đen một số dòng muốn là câu gõ tắt vào

macro–>abbreviation file->Add abbreviation

abbreviation2

4. Nạp các từ gõ tắt

Trước khi thực hiện ta phải nạp các từ gõ tắt này vào bộ nhớ, mỗi loại gõ tắt có thể dùng đến 100 từ.

a. Nạp các tệp mặc định

Macro–>Auto abbreviation sẽ được checked dùng tự động và nạp vào ngay và cũng được đánh dấu ở

macro–>Load Auto Dictionaries–>block Abbreviation dictionaryline Abbreviation dictionary

abbreviation3

 Từ Menu: 

b. Nạp một tệp gõ tắt bất kỳ: 

 macro–>abbreviation line –>Load My abbreviation

macro–>abbreviation file–>Load My Block Macro

Tìm đến tệp ta chuẩn bị sẵn và gọi vào thường cũng để trong ..\dic\

 – Các ký tự cũng hiện lên như phần ở trên. Các cách gõ tắt cũ mất tác dụng, chỉ có các cách gõ tắt mới được thực thi ngay.

5. Thực hiện gõ tắt

Ta có thể xem các từ gõ tắt ở cửa sổ dưới bằng

macro–>abbreviation line –>view My abbreviation

macro–>abbreviation file–>view My Block Macro

abbreviation4

Việc thực hiện gõ tắt là gõ từ gõ tắt và sau đó là ký tự trắng thì nội dung sẽ điền vào từ đó.

One Response to “Gõ tắt trong VieTeX 2.7”

 1. nhocoi said

  thua Thay lam em muon xoa phan go tat em vua cai dat thi lam the nao a?
  Trả lời
  2. Bạn lấy hướng dẫn về đọc rồi hãy hỏi.
  Bỏ dấu chech ở Autoclose trong menu : Macro là được.
  Hãy đọc hướng dẫn, hoặc tra hướng dẫn rồi hẵng hỏi.

  2. Bạn đọc hướng dẫn không kỹ muốn xóa một macro, vì khi làm macro thì ghi vào tệp mặc định nếu không thay đổi. Ở trên tôi có nói rõ tập mặc định ở đâu, bạn mở ra rồi xóa dòng đó đi là được. Hay vào từ
  marco–>Abbveriation line –> edit line abbriviation
  tìm đến thư mục vietex\dic\ chọn vieabbreviation.tex mở ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: