VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Ký hiệu trong AmSLaTeX có trong VieTeX

Posted by nhdien on 09/05/2009

Gói lệnh được hội toán học Mĩ coi là chuẩn cho việc in ấn. Hãy đưa vào phần đầu lệnh

\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}

Tài liệu này lấy trong tệp  symbols.tex các bạn có thể thấy tại

http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/source/

Những gói lệnh này đã được đưa vào VieTeX 2.7 để tìm kiếm. Bạn lấy ra trong cửa sổ thư mục bằng cách

project –> Folder template –> PackageSymbols
Hầu hết các ký hiệu này đã được đưa vào trong cửa sổ dự án của VieTeX 2.7 hoặc các thanh công cụ và bạn nhấn vào đó lấy được ngay. Bạn lấy các thư mục ký hiệu bằng cách

project –> Folder Symbols –> *arrows (hoặc *operators, *relations,…)

Bạn lấy tài liệu này tại đây

Xem trước ký hiệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: