VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sách: 7 cuốn sách về LaTeX với mã nguồn

Posted by nhdien on 02/05/2009

 Để lưu trữ những tài liệu tham khảo, trong quá trình sử dụng LaTeX tôi đã tham khảo và biên dịch các tài liệu sau cho mình và có trên trang Web hợp pháp , miễn phí. Tất cả tài liệu này đã được kiểm nghiệm biên dịch trong VieTeX với MikTeX 2.7, Khi biên dich các cuốn sách này cần các gói lệnh nên phải có đĩa chứa MikTeX để lấy vào tương tác. Bạn nào dùng VieTeX 2.7 thì đã có sẵn, nếu không thấy có thư mục @BookLaTeX thì bạn vào

Project–>Folder Template–>@BookLaTeX

để lấy ra và mỗi thư mục là một cuốn sách. Vào Help–>Practical Help và chọn BookLaTeX có hướng dẫn từng cuốn sách như thế nào trong VieTeX.

Những bạn dùng hệ soạn thảo khác lấy các gói nén về mở ra và biên dịch. Tất cả có trong thư mục ở đây
1. D. Knuth, The TeXbook
2. Michael Doob, A Gentle Introduction to TeX
3. Victor Eijkhout, TeX by topic, TeXnicians reference
4.Tobias Oetiker, A not so short introduction to LaTeX
5. Gary L. Gray, A course of LaTeX
6. Harvey J. Greenberg, A Simplified Introduction to LaTeX
7. Paul W. Abrahams, Kathryn A. Hargreaves, Karl Berry, TeX for the Impatient

1. D. Knuth, The TeXbook
Đây là cuốn sách đầu tiên của tác giả làm ra TeX
Tài liệu này được biên dịch bằng tex.exe, trong VieTeX bạn mở tệp texbook.tex và dịch
Execute –> Plain TeX =>DVI
(Đây là cuốn thử thách với chương trình VieTeX với trên 28000 dòng văn bản)
Tệp TeX: texbook.zip   465 Kb

2. Michael Doob, A Gentle Introduction to TeX
Đây là cuốn sách hướng dẫn dùng TeX có rất sớm. Hiện nay đang có ở
http://www.ctan.org/tex-archive/info/gentle/
Tài liệu này được biên dịch bằng tex.exe, trong VieTeX bạn mở tệp gentle.tex và dịch
Execute –> Plain TeX =>DVI
Tệp TeX: gentle.zip  60 Kb

3. Victor Eijkhout, TeX by topic, TeXnicians reference
Hướng dẫn TeX theo chủ đề, cần cho ai tìm hiểu sâu về TeX và mở rộng nó. Hiện tại có
http://savannah.nongnu.org/projects/texbytopic
Tệp chính texbytopic.tex được biên dịch theo Latex.exe, Trong VieTeX bạn mở tệp texbytopic.tex và
Execute –> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI)
Tệp TeX: texbytopic.zip  216 Kb

4.Tobias Oetiker, A not so short introduction to LaTeX
Nguyễn Tân Khoa dịch sang tiếng việt  “Giới thiệu ngắn về LaTeX2e”.
Tài liệu này có tại hai địa chỉ
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/
http://vntex.sourceforge.net/vntexse3.html
Địa chỉ sau cung cấp phông tiếng Việt, bản này dưới dạng mã Unicode, chương 6 hướng dẫn cài đặt tiếng Việt đã sửa để phù hợp với thay đổi hướng dẫn cài đặt tiếng Việt tại trang Web này. Tôi thích nguyên bản chương 6 của Nguyễn Tân Khoa hơn. Tôi cũng chuyển đổi bản chính của Nguyễn Tân Khoa sang dạng mã Unicode đã lâu, không thay đổi gì ngoài việc đặt tên các tệp theo chương và trong nó đều chỉ ra tệp gốc. Bản tiếng Anh đã được tác giả cập nhật mới, để tham khảo tôi lưu cả bản TeX tiếng Anh và tiếng Việt ở đây:
Tệp TeX: lshort-src-english.zip  392 Kb
Tệp TeX: lshort-src-vietnam.zip  104 Kb
Tệp chính lshort.tex được biên dịch theo Latex.exe, Trong VieTeX bạn mở tệp lshort.tex và
Execute –> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI)
Nếu thay đổi lệnh gọi tiếng Việt thì có thể dịch bằng XeLaTeX.exe mà trong VieTeX có nút công cụ biên dịch này.

5. Gary L. Gray, A course of LaTeX
Nguyễn Phi Hùng dịch sang tiếng Việt  “Giáo trình LaTeX”
Tài liệu này có tại địa chỉ
http://vntex.sourceforge.net/vntexse3.html
Tôi đã chuyển sang mã Unicode và tệp ảnh dưới dạng *.eps (bản TeX tiếng Anh tôi chưa tìm thấy), tệp chính latexcourse.tex được biên dịch theo Latex.exe, Trong VieTeX bạn mở tệp  latexcourse.tex  và
Execute –> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI)
Tệp TeX: latexcourse.zip  240 Kb

6. Harvey J. Greenberg, A Simplified Introduction to LaTeX
Tài liệu này có tại hai địa chỉ
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/simplified-latex/
Tệp chính latex.tex được biên dịch theo Latex.exe, Trong VieTeX bạn mở tệp  latex.tex  và
Execute –> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI)
Tệp TeX: latex-src.zip  107 Kb

7. Paul W. Abrahams, Kathryn A. Hargreaves, Karl Berry, TeX for the Impatient
Đây là cuốn sách hướng dẫn dùng TeX có rất sớm. Hiện nay đang có ở
http://www.ctan.org/tex-archive/info/impatient/
Tài liệu này được biên dịch bằng tex.exe, trong VieTeX bạn mở tệp impatient.tex và dịch
Execute –> Plain TeX =>DVI
Tệp TeX: impatient.zip  325 Kb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: