VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX với đánh số bằng nhãn trong LaTeX

Posted by nhdien on 18/04/2009

I. Giới thiệu

Đánh số trong một văn bản không thể thiếu nhất là soạn một tài liệu khoa học. Đánh số các công thức, các đề mục của văn bản bao giờ cũng xảy ra. TeX cung cấp một số lệnh để đánh số bằng nhãn một cách tự động và khi soạn thảo một tài liệu dài, lắp gép các đoạn khác nhau không theo một thứ tự nào thì nhãn vẫn được đánh số tự đông cho công thức, đề mục một cách chính xác. Bài này giới thiệu cách đanh số trong LaTeX và VieTeX cho một số chức năng trợ giúp tiện lợi.

II. Các nhãn đánh số trong LaTeX

Một văn bản chuẩn thường có nhiều vị trí phải đánh số để khi trích dẫn lại vị trí đó thuận tiện và ngắn hơn. Trong LaTeX chia ra bốn loại đánh số tự động khác nhau:
1. Đánh số các đoạn, chương, khối văn bản sau lệnh \part, \chapter, \section, \subsection,
\subsubsection, \paragraph,…

2. Đánh số các định lí, mệnh đề, hệ quả,… Khi bắt đầu định nghĩa \newtheorem{defn}[theorem]{Definition} sau đó là môi trường đều được đánh số, hoặc các khuôn dạng đã có các môi trường theorem, lemma, corollary, … Đánh số định lí và bổ đề liên thông nhau và phụ thuộc vào nhau thông qua khi tạo lập có đối số [theorem] như trên, nghĩa là đánh số tiếp theo định lí.

 

3. Đánh số các công thức một hàng hoặc nhiều hàng như môi trường
\begin{equation}\label{eq:pt1}

\end{equation}

công thức được đánh số về bên phải là mặc định, nếu đánh số về bên trái thì đầu văn bản có tùy chọn leqno. Các môi trường công thức toán khác đều tự động đánh số như các môi trường align, split, multline, eqarray, …  Các số công thức có thể đánh theo chương, đoạn, … ví dụ đánh số kèm với số chương lần lượt thì phần khai báo có lệnh:
\numberwithin{equation}{chapter}

 

4. Môi trường hình figure, các môi trường bảng table được đánh số tự động ở dưới mỗi hình, có nhiều gói lệnh thiết lập lại vị trí đánh số ở trên hoặc bên cạnh, ví dụ như môi trường listings đánh số các thuật toán có thể ở phía trên.

 

Muốn ghi nhớ số đanh ở đâu người ta đặt ngay lệnh \label{<nhãn như biến ghi số>} sau đó muốn trích dẫn chéo thì dùng <nhãn như biến ghi số>.

 

III. Quy tắc gán nhãn và ghi số

 

Có bốn loại có thể gán nhãn để đánh số tự động như trên, theo lời khuyên của các chuyên gia soạn thảo văn bản thì ta phải quản lí thống nhất tất cả cách gán nhãn này. Như vậy mỗi loại gán nhãn trên có đặc trưng riêng của chúng và sử dụng cũng khác nhau. Nhưng có quy tắc chung cho việc gán nhãn này:

 

1. Các lệnh hoặc môi trường có đánh số có thể bỏ tác dụng đó bằng cách cho thêm * vào bên cạnh như: \section* hoặc \begin{equation*}, …

2. Nắm bắt được các số LaTeX chỉ cung cấp một lệnh \label{…} sau ngay các lệnh và môi trường đánh số. Ví dụ ta muốn nhớ số tự động vào biến dinhli1 thì ngay sau môi trường định lí ta đưa vào lệnh \label{dinhli1} và biến này có số để dùng sau này.

3. Để phân biệt nhãn các loại trên người ta thường quy định chung cho thống nhất trong nhãn có đặc trưng của các loại nhãn như:

a) Trong các đoạn văn bản: \label{sec:chuong11}, \label{sec:chuong12},… đây là cách gán nhãn cho các đoạn trong chương văn bản thường quy định sec: là chung sau đó rồi đến kí tự thật sự khác nhau của các đoạn.

b) Trong các nhãn hình và bảng:\label{fig:hinh11} là hình 1 chương 1, \label{fig:hinh12}, … hoặc \label{tab:bang1} là bảng số 1, ….

c) Các định lí và hệ quả cũng tương tự: \label{theo:chuong23} là định lí 3 chương 2,… hoặc\label{lem:chuong22}, … hoặc tên các định lí nổi tiếng như \label{theo:pitagoras}, ….

d) Đánh số các công thức rất đa dạng ta nghiên cứu phần sau, nhưng cũng quy định chung \label{eq:so1},… để dễ nhớ nên quy định nhãn theo một quy ước nào đó như công thức số: eq:so1, eq:so2, …

Trong LaTeX đánh số đoạn, hình, bảng, định lí dễ dàng thực hiện, riêng đánh số công thức rất đa dạng và thường được ứng dụng trình bầy văn bản chặt chẽ và chinhd xác, ta xét ở phần sau.

4. Chỉ ra các số bằng nhãn có các lệnh \eqref{eq:so1} dành cho công thức toán, \ref{fig:hinh2} dùng cho hình, bảng, đoạn văn bản và không dấu ngoặc tròn bao quanh. Ngoài ra còn các lệnh \pageref{} cho số trang.

 

IV. Đánh số công thức toán

 

Phải xác định là công thức trên một dòng mới đánh số công thức, còn các công thức có kèm theo văn bản nên chuyển thành danh sách để tiện sử dụng.

1. Công thức không cần đánh số nên sử dụng trong $$…$$ hoặc các môi trường dóng công thức có dấu * như: equation*, align*, multline*, gather*, … Ta nên dùng môi trường có dấu * vì trong VieTeX có cấu trúc kẹp gấp.

2. Ta thường dùng gói lệnh amsmath nên các môi trường trên sử dụng thuận lợi, ngoài ra công thức được đánh số tự động như:
\begin{align}
a^2+b^2&=c^2\label{eq:so11}\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\label{eq:so12}
\end{align}
Lấy số nhãn bằng lệnh \ref{eq:so11} không có ngoặc tròn bao quanh , \eqref{eq:so11} có ngoặc tròn bao quanh. Một điều cần chú ý là dùng \eqref{} thì trong môi trường định lí chữ nghiêng các dấu ngoặc ( ) vẫn đứng thẳng theo đúng nhãn.

3. Muốn chỉ đánh số một công thức hoặc tự đánh nhãn kí hiệu riêng ta dùng lệnh \notag và \tag*{*}
\begin{align}
a^2+b^2&=c^2\notag\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\tag{eq:so13}
\end{align}
Tham khảo nhãn vẫn bình thường \ref{eq:so13}. Đánh số còn theo các đoạn bằng lệnh ở đầu văn bản là
\numberwithin{equation}{section}

4. Ta có thể đánh số công thức phụ thuộc nhau dùng lệnh \tag và \ref như
\begin{align}
s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet1}\\
s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}a}\label{eq:viet2}\\
s_3&=x_1x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}b}\label{eq:viet3}
\end{align}

Khi đó ~\eqref{eq:viet1}, ~\eqref{eq:viet2}, ~\eqref{eq:viet3}.

5. Ta có thể dùng môi trường subequations
\begin{subequations}
\begin{align}
s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet11}\\
s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\label{eq:viet22}\\
s_3&=x_1x_2x_3\label{eq:viet33}
\end{align}
\end{subequations}
Khi đó ~\eqref{eq:viet11}, ~\eqref{eq:viet22}, \eqref{eq:viet33}.

6. Nhiều công thức gán chung một nhãn~\eqref{eq:so44}như:
\begin{equation}\label{eq:so44}
\begin{aligned}
a^2+b^2&=c^2\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1
\end{aligned}
\end{equation}

V. VieTeX trợ giúp kiểm soát nhãn khi tạo ra và gán tra cứu nhãn

 

Để kiểm soát nhãn và tự động liệt kê danh sách nhãn đã gán VieTeX thông báo như sau:

1. Lệnh \label{} cho liệt kê nhãn đã có để tạo nhãn không trùng với nhãn đã có

label1

2. Gán một nhãn đã gán rồi, thì khi gõ xong lệnh vào \label{eq:so1} sẽ thông báo đã gán rồi ở dòng bao nhiêu như hình:

label2

3. Khi muốn tham khảo nhãn bằng lệnh \ref{} hoặc\eqref{} hoặc \pageref{} thì hiện lên danh sách các nhãn đã có như hình. Chú ý   \ref{} ra số tham khảo, còn \eqref{} ra số trong ngoặc tròn.

label3

Còn nếu nhãn đúng chỉ ra nhãn đó ở dòng thứ bao nhiêu như hình .

label4

4. Danh sách nhãn chỉ hiện ra các nhãn ở tệp hiện hành, còn ở các tệp khác thì không liệt kê được. Điều này khó khăn cho soạn một dự án có nhiều tệp (Trong VieTeX có chức năng sưu tập lệnh hoặc nhãn, môi trường ở các tệp trước để đưa vào tệp đang soạn thảo). Ta gán nhãn cũng phải có quy luật tránh trùng với các nhãn của các tệp khác trong cùng dự án. Ta có thể tam khảo tất cả các nhãn trong dự án bằng cách thực hiện ở phần sau. Nhiều khi chính trong một tệp cũng chẳng nhớ đã gán đến nhãn nào rồi, VieTeX cũng cung cấp trợ giúp khi con trỏ trong ngoặc nhọn trong \label{} xuất hiện bảng liệt kê các nhãn đã gõ vào từ đầu tệp đến giờ và nhờ đó sửa lại nhãn cuối cùng một chút thành nhãn mới như hình

label51

5. Ta có thể tham khảo tất cả các nhãn được liệt kê trong cửa sổ output ở dưới bằng lệnh:

Project –> References –>list of label

label6

6. Trong khi dùng lệnh \ref{},\cite{},… muốn nhảy về vị trí có nhãn gán lần đầu trong \label{} dùng chức năng

Search–>jump to label

thì con trỏ từ vị trí nhẫn đang đứng nhảy đến vị trí có nhãn này trong văn bản lần đầu.

7. Để thuận tiện cho việc gán nhãn trong VieTeX đã cài sẵn các phím gõ tắt ra các lệnh để lấy ngay danh sách đó là:
Alt+( –> \eqref{}
Ctrl+) –>\ref{}
Alt+[ –> \begin{}

Ctrl+] —> \end{}

Alt+@—>\label{}

Tự động hoành thành nhãn, nhưng không phải chủ đề bài này ta sẽ đề cập trong bài Autocomplete (tự động điền đầy đủ).

 

VI. Kết luận

 

Khi đã có công cụ trợ giúp không nên đánh số thủ công, gán số trực tiếp dẫn đến nhiều sai sót và trùng số công thức gây ra mất tính chân thực của văn bản. Mặt khác khi gán thủ công qua thời gian các số gán bị thay đổi làm ta không kiểm soát được các số này mỗi khi sửa lại. LaTeX giúp ta soạn thảo văn bản như là nhà chuyên nghiệp với độ chính xác cao.

 

 

44 Responses to “VieTeX với đánh số bằng nhãn trong LaTeX”

 1. Nhi said

  Xin hỏi thầy cách đánh tích phân hai lớp trong mien D ạ?

 2. Thảo said

  Em chào thầy!
  Thưa thầy cho em hỏi, 1 mệnh đề có 2 mệnh đề nhỏ ví dụ như: 1.2.1a và 1.2.1b thì làm thế nào để mệnh đề đánh số tự động như vậy ạ?
  Em cảm ơn thầy! Em chúc thầy và gia đình năm mới an khang thịnh vượng ạ

  • nhdien said

   Cái này đánh trong danh sách trong 1 mệnh đề, chỉ có Vietnam mới làm kiểu này.

   • Thảo said

    vâng em cảm ơn thầy ạ, nhân đây em muốn hỏi thêm, em chay 1 bản luận văn báo lỗi như này dù em đã cài đặt các gói lệnh còn thiếu là lỗi gì và cách khắc phục thế nào ạ?
    !pdfTeX error: pdflatex (file utmb8v): Font utmb8v at 840 not found
    ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!

    Sorry, but “MiKTeX Compiler Driver” did not succeed.

    The log file hopefully contains the information to get MiKTeX going again:

    C:/Users/Thanh Phat/AppData/Local/MiKTeX/2.9/miktex/log/texify.log

    You may want to visit the MiKTeX project page, if you need help.

 3. thảo said

  chào thầy, thầy cho em hỏi vì em đang giải bài tập trong bài giảng nên bài tập được đánh thứ tự:
  bài 1.3
  bài 1.5
  bài 2.4

  như vậy làm sao để đánh số thứ tự như trên ạ?

 4. Heo Kute said

  Chào thầy, em đang làm luận văn thạc sĩ, trong những chứng minh thường có ghi là “Theo Bổ đề ….” “Theo định lý ….”. Thầy cho em hỏi để làm như vậy phải làm sao???
  Trả lời
  1. Theo tôi hiểu thì thêm mấy chữ thì gõ vào thôi.
  2. Còn muốn có số bổ đề hoặc định lý thì gán nhãn và dùng \ref{…} xem lại bài gán nhãn nhé,

 5. thưa thầy, nếu em dùng lệnh \newtheorem{mur}{Bổ đề} [section] để gõ cả bổ đề cả định lý như nào ạ (hoặc sử dụng cách đánh số như là 1.1 cho định lý hoặc bổ đề ạ
  Trả lời
  \newtheorem{mur}{Bổ đề} [section] là bổ đề đánh số theo section.
  Còn định nghĩa Định lý và bổ đề cùng một số chạy liên tiếp như Định lý 1.1,… Bổ đề 1.2,….Định lý 1.3….
  Thì
  \newtheorem{dl}{Định lý}[section]
  \newtheorem{mur}[dl]{Bổ đề}

 6. Ha Kanpo said

  em muốn nhờ thầy chỉ cách tạo các chỉ mục là câu 1, câu 2 ,câu 3…
  Trả lời
  Làm theo nguyên tắc chung, xem lại cách làm Index nhé. Chỉ cần đặt 1 lệnh \index{Câu 1.} ….ở vị trí của nó là xong.

 7. Lương Thúy said

  Thưa thầy, em không tìm được lệnh để có ký hiệu “không là tập con” trong quan hệ 2 ngôi ạ, thầy có thể giúp em được không ạ, em cảm ơn thầy nhiều!
  trả lời
  Bạn tra sách nhé có đấy.

 8. Bui Thanh said

  thưa thầy cho em hỏi về cách đánh số mỗi phương trình trong hệ phương trình: em sử dụng gói case.sty cụ thể như sau:
  ở phần khai báo em thêm lệnh \usepackage{cases}
  ở phần thân: \begin{numcases}
  s_1=x_1+x_2+x_3\\
  s_2=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\\
  s_3=x_1x_2x_3
  \end{numcases}
  thì cho kết quả là s rồi đến hệ.
  Trả lời
  Bạn tra cứu gói lệnh bcases.sty của tôi trên trang web này sẽ hiểu. Mà bạn đã xem hướng dẫn cases.sty chưa mà hỏi như vậy.
  còn đánh:
  \begin{bcases}
  s_1=x_1+x_2+x_3\\
  s_2=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\\
  s_3=x_1x_2x_3
  \end{bcases}
  thì không cho kết quả.
  Em cảm ơn thầy.

  • Bui Thanh said

   em sửa lại thành: \begin{numcases}{}
   s_1=x_1+x_2+x_3\\
   s_2=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\\
   s_3=x_1x_2x_3
   \end{numcases}
   thì thu được kết quả. Trong bcases.sty của thầy chỉ trình bày cách đánh A= hệ, còn chỉ mình hệ thì không có, do đó em tìm trong mã nguồn latex của phần hướng dẫn cases.sty để xem ạ Em cảm ơn thầy.
   Trả lời
   Chả có gì khác cả đâu, nhưng móc vuông bạn làm được không? còn các móc khác nữa, và cũng bỏ được A=.
   Công thức trên bạn viết sai theo mẫu của gói lệnh, vì tôi không thấy & đâu, may mà LaTeX thông cảm cho bạn 1 lần thôi. Gói lệnh của tôi không có môi trường \begin{bcases}…\end{bcases} bạn tự tưởng tượng ra thôi? Nghĩa là bạn chưa đọc hướng dẫn gói lệnh của tôi, trong trang web này có đấy bạn tìm bcases?

   • Bui Thanh said

    em sửa lại thành:\begin{numcases}{}
    s_1& $=x_1+x_2+x_3$\\
    s_2& $=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$\\
    s_3& $=x_1x_2x_3$
    \end{numcases}
    Còn ngoặc vuông thì ở phần khai báo em thêm \usepackage{bcases} và phần thân, em lấy ví dụ của thầy mà không chạy được(em đọc ở bcases.sty – Dấu móc khác nhau của cases.sty,29/04/2009 ), thầy ạ:
    \begin{bnumcases}{f(x)=}
    0& \mbox{ nếu } x>0\\
    1& \mbox{ nếu } x< 0\\
    a& \mbox{ nếu } x= 0
    \end{bnumcases}
    Trả lời
    Bạn đã lấy gói lệnh bcases.sty về chưa? Và chạy ví dụ thử ngay trong gói lệnh đó chưa? (gói lệnh này không có trong hệ thống mặc định mà bạn dùng tự nhiên như các gói lệnh khác) Chú ý lấy gói lệnh về mở ra và không cài gì cả vì ta dùng nguyên tắc gói lệnh ngay trong thư mục của ta thì không cần cài gì cả. Bạn muốn chạy tệp TeX của bạn thì copy vào thư mục của nó khi mở ra (hoặc chiều ngược lại copy toàn bộ tệp của gói lệnh vào thư mục có tệp TeX của bạn (có lẽ bạn đi dùng MS word nhanh hơn :)).

   • Bui Thanh said

    em đã làm được, em cảm ơn thầy.

 9. Giapvansu said

  Em chào thầy ạ, em mới dùng latex nên cũng chưa biết nhiều ạ. Em xin hỏi thầy một câu ạ, khi em sang chương 2 thì định lý đầu tiên của em lại được đánh là 2.1.5 nhưng em lại muốn đánh số lại là 2.1.1 và các chương khác cũng vậy ạ. Thầy giúp em xem phải làm thế nào ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ
  Trả lời
  Bạn có mẫu sai vì đánh số chuẩn của mẫu là 2.1.1, xem lại họ có đặt lệnh \setcounter{subsubsection}{4} ở đâu không thì xóa đi. Không thì đặt lại ở mỗi chương
  \setcounter{subsubsection}{0}.

 10. HienNguyen said

  Thưa thầy! Em muốn hỏi là em sử dụng VieTex để soạn thảo file trình chiếu cho luận văn.
  Em thấy khi soạn file trình chiếu, VieTex không đánh số các công thức, bảng, hình ảnh, định lý, định nghĩa… tự động. Bản luận văn trước đó em đã làm thì nó đánh số tự động và sử dụng các nhãn rất dễ dàng. Thầy giúp em với ạ! Nếu có thể thầy cho em xin một bản mẫu trình chiếu đánh số tự động không ạ? Em cảm ơn thầy!
  NguyenHien
  Trả lời
  Tìm bài “Một số chú ý trong sử dụng beamer” trang web này. Tìm bằng từ khóa “beamer.cls” sẽ ra, đọc và áp dụng.

 11. tu said

  Thầy cho e hỏi e muốn đánh số như này . Trong chương 1 có các mục con ( em dùng \section) nếu ở chương 2 em dùng tiếp lệnh \section thì nó sẽ nối vào số tiếp theo ở chương 1 đã có . Ví dụ chương 1 có 1 và 2 thì ở chương 2 sẽ là 3 . Mà e muốn nó là 1 .
  Trả lời
  Đã làm sách dùng \documentclass{book} thì mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

  Làm bài báo mới dùng \documentclass{article} và không có cấu trúc như sách. Bạn nên học TeX chút nữa thì sẽ biết làm gì!

 12. tiendat said

  Thầy cho em hỏi: Mỗi lần dùng newtheorem để đánh đề mục ví dụ như Bài 1, Bài 2, …thì chữ bị nghiêng (cách điệu), thầy có cách nào làm cho chữ trở về bình thường không ạ. Em xin chân thành cảm ơn
  Trả lời
  Bạn học chưa hết chữ trong lệnh đó. Mặc định thì bao giờ cũng nghiêng. trước lệnh định nghĩa bạn dung:
  \theoremstyle{definition}
  \newtheorem{bai}{Bài tập}[chapter]

  • tiendat said

   Em cảm ơn thầy. Cho em hỏi câu nữa là: Sau khi em viết
   \begin{ex}{Bài tâp}
   \begin{enumerate}
   \item …
   \end{ex}
   thì tex đánh số cùng dòng với chữ Bài tập luôn, em muốn số 1 xuống dòng mới thì thế nào là thế nào ạ
   Trả lời
   Hình như trong các câu hỏi và trả lời có các làm này là xuông dòng của môi trường ngay, bạn tra lại các câu hỏi và giải đáp, tôi không nhớ nữa.

 13. thanhnga said

  Em chào thầy,
  Thầy cho em hỏi làm thế nào để đánh số công thức tự động theo section ah?
  Ví dụ: Trong mục 1.2 em muốn đánh số bắt đầu là phương trình (1.2.1) ah.
  Em dùng lệnh \begin{equation}\label{1.2.1} nhưng vì mục 1.1 của em k có phương trình nào nên khi biên dịch ra phương trình của em bị đánh số tự động là 1.1. Mong thầy chỉ dẫn giúp. Em cảm ơn thầy!
  Trả lời
  đưa vào đầu tệp lệnh
  \numberwithin{equation}{section}

  • Tâm said

   Em kính chào thầy.
   Em cũng có gặp vấn đề giống bạn ở trên, Mà em thêm dòng \numberwithin{equation}{section} vào rồi thì lại báo lỗi là undefined
   Em đang dùng texmaker ạ
   Mong thầy chỉ giúp em
   Trả lời
   Còn thiếu một trong các gói lệnh sau:
   \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amsthm}

 14. nguyettoong said

  thay oi e dang dung latex (tex 2.8). e muon danh so trang phia tren phai lam the nao /?
  Trả lời
  Bạn xem ở đây các câu hỏi tôi vừa trả lời.

 15. Nguyễn Văn Hùng said

  Chào thầy,
  Em đang làm tiểu luận bằng LaTeX. Em xin hỏi thầy là trong một số tài liệu pdf, thường có reference chữ đỏ, hoặc màu nào đó, khi kích chuột vào thì nó đưa đến nơi nó tham chiếu tới, vậy làm thế nào để tạo một reference như vậy ?
  Cảm ơn thầy
  Trả lời
  Bạn dùng Lệnh (trong các sa mẫu có rồi, đọc mục câu hỏi và trả lời nhé)
  \usepackage[colorlinks,hyperindex,plainpages=false,unicode]{hyperref}

 16. ly said

  Em chào thầy ạ. Thầy cho e hỏi.
  Em muốn căn lề trái công thức nên em đã dùng lệnh fleqn. Nhưng khi em gán nhãn công thức thì khoảng cách giữa công thức gán nhãn và công thức không gán nhãn không đều nhau. Công thức có gán nhãn bị cách ra 1 khoảng trắng dài hơn so với công thức không dán nhãn.
  Bây giờ phải chỉnh sửa thế nào ạ?
  Em cảm ơn thầy
  Trả lời
  Nếu có nhều công thức một lúc, không làm riêng lẻ từng dòng mà phải dùng môi trường kết hợp lại như align, split, gather,… bạn xem lại tài liệu về các môi trường dóng công thức nhé.

 17. Phú said

  Chào Thầy! Em có một thắc mắc xin hỏi Thầy, đó là, em đánh chỉ số cho công thức toán học, ví dụ: (1.1), (1.2) nhưng đến (1.3) thì em muốn đánh số như thế này (1.3)_{t} ( vì trong (1.3) có chứa tham số t). Mong được Thầy giúp đỡ. Em cám ơn Thầy ạ!
  Trả lời
  Bạn xem ví dụ sau:
  \begin{align}
  1&=2\label{eq:p1}\\
  2&=3\label{eq:p2}\\
  4&=4\tag{\ref{eq:p2}$_t$}
  \end{align}

  Tham khảo \eqref{eq:p1}, \eqref{eq:p2} và (\ref{eq:p2}$_t$)

 18. cao xuan nam said

  Thầy cho em hỏi cách đánh nhãn từng phương trình trong hệ phương trình
  Em xin cảm ơn thầy nhiêu!
  Trả lơì
  Bạn tìm gói lệnh case.sty hoặc gói lệnh của tôi bcase.sty và xem hướng dẫn trong trang web này.

 19. toilavienkeobocduong@yahoo.com said

  Thưa thầy, em đang dùng latex 2.9, trong môi trường book, em muốn dùng môi trường cấu trúc định lý theorem nên ở phần mở đầu đã khai báo :
  \documentclass[12pt,a4paper, oneside]{book}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage{indentfirst}
  \usepackage[mathscr]{eucal}
  \usepackage[utf8]{vietnam}

  \newtheorem{definition}{Định nghĩa}[section]
  \newtheorem{proposition}{Mệnh đề}[section]
  \newtheorem{lemma}{bổ đề}[section]
  \newtheorem{corollary}{Hệ quả}[section]

  \setlength{\evensidemargin} {-0.54cm}
  \setlength{\oddsidemargin}{0.96cm}
  \setlength{\textwidth}{15.5cm}
  \setlength{\topmargin}{-0.04cm} %Lề trên 2.54cm-0.04cm=2.5cm
  \setlength{\headheight}{0cm} %Chieu cao cua Headerline
  \setlength{\headsep}{30truept} %Khoang cach tu Headerline tới khối chữ
  \setlength{\textheight}{24.0cm} %Chiều cao khối chữ trong trang=24.2cm
  \setlength{\footskip}{30pt}
  \setlength{\baselineskip}{20truept}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} %Cách dòng 1.3

  \begin{proposition}{Mệnh đề 1}

  \end {proposition}
  \end {document}
  nhưng nó không chạy, không biết ở phần mở đầu em khai báo còn thiếu những gì, thầy giúp em với ạ, em cám ơn thầy nhiều!
  Trả lời
  1. Không có đối số
  \begin{proposition}

  \end {proposition}
  2. Nếu có đối số thì phải có dấu ngoặc vuông
  \begin{proposition}[Mệnh đề cơ bản]

  \end {proposition}

 20. dinhcongduy said

  ai giup minh voi
  em dinh dang van ban nhu the nay
  1.1.abc
  dinhnghia 1.1.1
  vidu 1.1.2
  em muon sua lai la
  1.1.abc
  1.1.1 dinhnghia
  1.1.2 vidu
  anh chi nao khai bao cho em voi
  ghi ro code cho em voi nhe!
  anh chi gui vao mail cho em voi nhe
  Trả lời
  Bạn vào xem gói lệnh ntheorem.sty có hết cả. Bạn tìm trong trang web này có bằng tiếng Việt.

 21. TEPR said

  Thầy ơi cho em hỏi mình có thể đếm định nghĩa như thế này được không thầy? Chẳng hạn

  Định nghĩa 1.1:

  Định nghĩa 1.2:

  Kết thúc là dấu hai chấm chứ không phải dấu chấm
  Trả lời
  Làm được, nhưng phải viết gói lệnh riêng cho đánh số các định lý, vì hiện nay đanh số với dấu chấm là chung cho chương, các phần,…
  Thế giới ít dùng kiểu hai chấm như vậy, có lẽ chỉ ở Việt Nam thôi.

 22. dongcoxanh_204 said

  Em chào thầy ạ. Thầy giúp em với. Em đang dùng Vntex 2.6, em đã biết cách đánh nhãn bằng \label{ko ra ô vuông màu đỏ} và trích dẫn hay gọi lại bằng \ref{ko ra ô vuông màu đỏ}, nó cũng đã xuất hiện số của mục đó nhưng lại không nằm trong ô vuông màu đỏ, như vậy vẫn ko liên kết lại được. Em vẫn chưa tìm ra lỗi ở đâu. Mong thầy giúp em, em cám ơn thầy.
  Trả lời
  Lệnh liên kết ô vuông là \cite{…} cho trích dẫn tài liệu. CÒn công thức thì phải có gói lệnh, tôi chưa dùng để tôi xem lại đã.

 23. ngoc son said

  Thầy ơi. Cho em hỏi muốn đánh mục section không theo chương thì sao hả thầy. Chẳng hạn khi dùng \section{abc} thì ta đươc
  1.1. abc
  mà em chỉ muốn đánh là
  1.abc
  thì làm thế nào hả thầy. Em cảm ơn thầy
  Trả lời
  1. Bạn đọc sách LaTeX có hướng dẫn.

  • ngoc son said

   Em đọc mấy cuốn hướng dẫn mà không tìm được. Thầy có thể giúp em được không thầy
   Trả lời
   Cái gì không làm được? Đánh nhãn như vậy mà không làm được là sao? Số bây giờ là các nhãn như \label{quadot} ở các vị trí phương trình, \section, \chapter,… là nó nhớ số vào đó. Muốn trích dẫn số ở đâu thì gõ vào \ref{quadot} là nó ra. Học LaTeX phải thử như lập trình vậy, ngồi mà đoán mò thì đi học cái khác thôi.

   Tôi tưởng người khác hỏi, đánh số section không vừa ý thì không dùng nó nữa như gõ bình thường:

   \noindent {\bf 1. Quá dốt là gì}

   Nội dung tại sao muốn mà không được gõ vào…..

   \noindent {\bf 2. Tại sao lại như vậy}

   Nội dung tại sao muốn mà không được gõ vào…..

   • ngoc son said

    Em tìm được cách hay hơn thầy nhiều. Không phải làm thủ công thế, chỉ cần thêm khai báo

    \renewcommand{\thesection}{(\alph{section})}

    là OK

    Dù sao cũng cảm ơn thầy
    Trả lời
    Cám ơn. Bạn giỏi TeX rồi.

 24. Lê Ngọc Thức said

  Thưa thầy không hiểu sao khi em tạo mục lục thì nó không ra: Chuong 1 . CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Mà chỉ ra: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, mất đi đâu chữ “Chuong 1” .

  Và lệnh subsubsection{Bậc con thứ ba}
  thì nó chỉ ra là “Bạc con thức ba” nhưng khi em làm ở một trang mới thì lại được.

  Phần tạo tài liệu tham khảo em đã lam : \bibitem{1} {Tạ Khắc Cư (2005),}\ {\it Lý Thuyết Co Rút } \{ Nhà xuất bản đại học quốc gia, Hà Nội.} NHƯNG khi chạy không được thầy ạ.

  Mong thầy giúp cho, em mò mãi mà không ra thầy ơi
  Cảm ơn thầy nhiều
  Trả lời
  1. Dùng gói lệnh titledot.sty của tôi có trong trang web này.
  dùng \usepackage{titledot} xem hướng dẫn sử dụng.
  2. Viết sai lệnh \{ Nhà xuất phải tách ra \ {.

 25. tplcgn said

  Thầy ơi, em dùng Miktex 2.4 thì khi \cite{} hoặc \ref{} thì văn bản tự liên kết tới trang có chứa nội dung đó nhưng Mikltex 2.7 trở lên thì lại không. Đó là do lỗi gì vậy ạ?
  Trả lời
  Bạn có dùng gói lệnh hyperlink.sty không, nếu không có thì trong tệp pdf sẽ không có liên kết này.

 26. hoadktd said

  Thưa thầy,trong ví dụ của vietex có đoạn này:
  \newtheorem{btmd}{Mệnh đề}[chapter] %menh de
  \newcommand{\md}{\begin{btmd}\sl }
  \newcommand{\hmd}{\end{btmd}}

  em muốn đánh số theo section nên đổi chapter thành section,nhưng không hiểu sao lúc xuất ra nó toàn kiểu như thế này:

  Mệnh đề 1.1..1.

  Trả lời
  Vì trong book.cls tôi đã đánh dấu chấm lại để có dấu chấm sau các số.
  Bạn hãy chép đoạn lệnh sau vào đầu văn bản và biên dịch lại, còn dấu chấm thì tùy bạn quyết định và thử nhé.

  \makeatletter
  \renewcommand \thechapter {\@arabic\c@chapter}
  \renewcommand \thesection {\thechapter.\@arabic\c@section}
  \renewcommand\thesubsection {\thesection.\@arabic\c@subsection}
  \renewcommand\thesubsubsection{\thesubsection .\@arabic\c@subsubsection}
  \renewcommand\theparagraph {\thesubsubsection.\@arabic\c@paragraph}
  \renewcommand\thesubparagraph {\theparagraph.\@arabic\c@subparagraph}
  \makeatother

  • dmtri said

   Nếu làm như trên tôi đánh được
   1.1. A
   1.1.1.B
   Định nghĩa 1.1..1.
   Vậy làm thế nào để vẫn được như hai dòng trên nhưng định nghĩa là
   Định nghĩa 1.1.1.

   Xin thầy chỉ giúp.

   Trả lời

   Tôi chưa để ý tới trường hợp này, vì tôi bận để tôi xem lại cụ thể cho gói lệnh titledot.sty ngay. Cám ơn.

   Tôi vừa xem lại dùng gói lệnh của tôi titledot.sty với
   \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
   và định nghĩa
   \newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
   \newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}

   Khi đó dùng môi trường
   \begin{theorem}
   Đây là ví dụ
   \end{theorem}

   \begin{lemma}
   Đây là ví dụ
   \end{lemma}

   sẽ ra Định lý 1.1.1. và Bổ đề 1.1.2.
   đều có dấu chấm ở cuối.

   • dmtri said

    Xin hỏi thầy cách chuyển số trang lên đầu trang giấy?
    Cảm ơn thầy!

    Trả lời
    Vào trang Hỏi đáp mở phần 2, câu hỏi 3 có trả lời rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: