VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Thử nghiệm công cụ mới

Posted by nhdien on 18/04/2009

1. Có thể đánh công thức toán theo các lệnh đã biết, chỉ có khác là có thêm chữ latex sát vào dấu $

$ latex \frac{a}{b}$  $ latex a^2+b^2=c^2$

\frac{a}{b}  a^2+b^2=c^2

 2. Đưa tập PDF và DOC trực tiếp lên trang cũng được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: