VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Một số tài liệu trình chiếu

Posted by nhdien on 12/04/2009

Tại địa chỉ  http://dongphd.blogspot.com bạn DongPhD có một số tài liệu quý bằng tiếng Việt hướng dẫn làm trình chiếu và các đề thi trắc nghiệm. Các bạn có thể tới đó để tham khảo hoặc lấy về tại đây. Tất cả tài liệu tôi sẽ lưu ở trang Tải xuống vì những bài đăng ở đây sẽ bị chuyển xuống theo thời gian mà các bạn đến sau sẽ không thấy được. Cám ơn các bạn có công như bạn DongPhD đã làm cho cộng đồng Việt.

  1. Hướng dẫn làm một số kiểu đề thi trắc nghiệm
  2. Trình chiếu bằng pdfscreen
  3. Trình chiếu bằng texpower
  4. Một số chỉ dẫn làm trình chiếu bằng lớp Beamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: